Algemene voorwaarden

HOCA MEAT PRODUCTS

Datum van laatste aanpassing: januari 20211 

1. Definities

1.1 “AV”: onderhavige algemene voorwaarden;

1.2 “HOCA MEAT”: de nv “HOCA MEAT PRODUCTS” met zetel te 8540 Deerlijk, Nieuwenhovestraat 8, België, BTW BE-0472.608.744, RPR Gent, afdeling Kortrijk;

1.3 “Klant”: elke professionele klant, evenals elke persoon die in naam of voor rekening van een professionele klant een bestelling plaatst bij HOCA MEAT;

1.4 “Producten”: alle goederen die deel (zullen) uitmaken van het productgamma van HOCA MEAT;

1.5 “Website”: http://www.zahrarif.be/home.

2 Toepassingsgebied voorwaarden

2.1 Alle contractuele rechtsverhoudingen, zowel huidige als toekomstige, tussen HOCA MEAT en de Klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) de schriftelijke overeenkomst tussen HOCA MEAT en de Klant, (ii) de elektronische orderbevestiging uitgaande van HOCA MEAT, (iii) de door HOCA MEAT (stilzwijgend) aanvaarde bestelbon uitgaande van de Klant, (iv) deze AV en (v) het Belgische recht.

2.2 HOCA MEAT verbindt zich ertoe om voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst de AV ter kennis te brengen van de Klant (door o.a. publicatie op de Website). Door het plaatsen van een bestelling of het sluiten van een overeenkomst, erkent de Klant bijgevolg kennis genomen te hebben van deze AV en deze te aanvaarden. De AV hebben steeds voorrang op deze van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

2.3 Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door HOCA MEAT van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt HOCA MEAT niet het recht dit later in te roepen.

2.4 HOCA MEAT behoudt zich het recht voor om haar AV op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant. De gewijzigde AV zijn slechts van toepassing op bestellingen geplaatst en/of overeenkomsten tot stand gekomen nadat de wijzigingen werden doorgevoerd en ter kennis gebracht aan de Klant.

2.5 De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze AV of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In zulk geval zullen HOCA MEAT en de Klant trachten de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

3 Publicitaire aankondigingen

3.1 Catalogi, brochures, folders en andere publicitaire aankondigingen alsook de vermeldingen op de Website zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijs, beschrijving, eigenschappen en/of afbeeldingen van de Producten zijn louter indicatief en niet-bindend voor HOCA MEAT.

4 Offerte

4.1 Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen. Een offerte geldt tevens slechts gedurende de duurtijd zoals vermeld op de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien geen duurtijd op de offerte is vermeld, is de geldigheidsduur van de offerte beperkt tot 2 maanden. Bovendien omvat een offerte enkel die Producten die er uitdrukkelijk in worden vermeld.

5 Totstandkoming overeenkomst

5.1 De Klant kan telefonisch, per fax, per mail of mondeling (i.e. ter plaatse) bestellingen plaatsen bij HOCA MEAT. Aanvaarding van (een) bestelling(en) is afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde Producten. HOCA MEAT streeft ernaar om alle bestellingen van de Klant na te komen, maar is evenwel niet aansprakelijk wanneer bepaalde bestelling(en) niet kan/kunnen uitgevoerd worden omdat:- De bestelde Producten niet (tijdig en/of voldoende) beschikbaar zijn;- De bestelling betrekking heeft op Producten die niet langer deel uitmaken van het productgamma van HOCA MEAT.Ingeval HOCA MEAT niet in staat is (een (groot/significant) deel van) de bestelling uit te voeren, zal HOCA MEAT de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen.

5.2 De overeenkomst komt tot stand bij begin van uitvoering van de bestelling door HOCA MEAT.

5.3 HOCA MEAT behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant, diens activiteiten of kredietwaardigheid en – bij gebreke aan mededeling hiervan – de uitvoering van de bestelling te weigeren, op te schorten, dan wel integrale voorafbetaling te eisen.

6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst heeft enkel betrekking op de Producten zoals omschreven in de offerte en/of order(bevestiging) van de Klant resp. HOCA MEAT. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de bestelling na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na (schriftelijk) akkoord van HOCA MEAT. De Klant erkent dat dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen zullen hebben op de prijs en de leveringstermijnen (cf. art. 10 en 15). Bij ontstentenis van (schriftelijk) akkoord omtrent wijzigingen of aanvullingen van de bestelling, wordt ervan uitgegaan dat deze uitgevoerd zijn conform de (mondelinge) instructies van de Klant, tenzij de Klant hiervan het tegenbewijs levert.

6.2 De Klant wordt geacht de informatie, zoals desgevallend vermeld op de etiketten en/of verpakking van de Producten, grondig te lezen en na te leven.

7 Private labelling

7.1 HOCA MEAT mag, voor de uitvoering van de bestelling en binnen het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Klant:- De merken, logo’s en handelsnamen van de Klant kosteloos gebruiken met oog op de behartiging van de belangen van de Klant; en- Haar leveranciers het recht te verlenen om de merken, logo’s en handelsnamen van de Klant kosteloos te gebruiken.

7.2 De Klant brengt HOCA MEAT tijdig op de hoogte van eventuele wijzigingen aan het private label. Indien HOCA MEAT nog zou beschikken over een stock van etiketten en/of verpakkingen onder het oude private label, dient de Klant deze stock eerst over te nemen alvorens HOCA MEAT gehouden is het aangepaste private label te gebruiken.

7.3 De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het private label waaronder (zonder limitatief te zijn) de correctheid van het opschrift, eventuele vertalingen, de vormgeving en alle overige informatie die op vraag van de Klant op het private label moet worden vermeld. Zij vrijwaart HOCA MEAT voor enige aanspraken van derden omtrent het private label.

8 Annulering

8.1 Annulering door de KlantDe Klant kan de bestelling slechts geldig annuleren binnen de 24 uur volgende op de totstandkoming van de overeenkomst en enkel ingeval HOCA MEAT nog niet gestart is met de verwerking van de bestelling, en dit op schriftelijke of elektronische wijze. Na deze termijnen is de Klant een schadevergoeding van 20% van de prijs van de aanvaarde bestelling verschuldigd aan HOCA MEAT (met een minimum van €450) en dit onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade.

8.2 Annulering door HOCA MEAT- Indien HOCA MEAT tijdens de uitvoering van de bestelling, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat is om de bestelling uit te voeren, zal HOCA MEAT de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Enkel wanneer geen alternatieve oplossing voorhanden is, zal HOCA MEAT de overeenkomst annuleren en de reeds betaalde gelden binnen 14 kalenderdagen na voornoemde kennisgeving terugbetalen aan de Klant.- De Klant is ertoe gehouden minstens de reeds door HOCA MEAT gedragen kosten te vergoeden (met een minimum van €250) en dit onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade indien (i) HOCA MEAT de overeenkomst overeenkomstig art. 13.1 annuleert, (ii) HOCA MEAT een bestelling annuleert omdat die gebaseerd is op foutieve informatie van de Klant, of (iii) HOCA MEAT vermoedt dat de Klant beroep doet op HOCA MEAT omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd.

9 Voorschot

9.1 HOCA MEAT behoudt zich het recht voor integrale of gedeeltelijke betaling te vragen alvorens tot uitvoering van een bestelling over te gaan.

9.2 De niet-tijdige betaling van het voorschot leidt in ieder geval tot de opschorting van de leveringsstermijn. Ingeval de Klant ook na aanmaning nalaat te betalen, behoudt HOCA MEAT zich het recht voor de gehele/gedeeltelijke bestelling te annuleren.

10 Prijs

10.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere taksen en heffingen, leverings- en verzendkosten en eventuele verzekerings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

10.2 HOCA MEAT behoudt zich het recht voor de prijzen jaarlijks aan te passen. De prijs verschuldigd door de Klant is de prijs zoals van toepassing op de prijslijst die op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst, geldig is.

10.3 Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen, sociale premies en overheidslasten, transportkosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en grondstoffen, wisselkoersen en/of andere kosten is HOCA MEAT in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

10.4 Een afwijking in prijs/hoeveelheid tussen de bestelling van de Klant en het uiteindelijk geleverde is mogelijk op o.a. volgende gronden:- Bepaalde Producten zijn niet meer of onvoldoende voorradig;- Het uiteindelijk geleverde gewicht kan in redelijke mate afwijken van de bestelde hoeveelheid, zowel in plus als in min (bijvoorbeeld: er is een bestelling geplaatst van 5 kg, maar de geleverde hoeveelheid bedraagt 5,4 kg), zodat ook dit een invloed kan hebben op de uiteindelijk gefactureerde prijs;- De prijs wordt bepaald op basis van het aantal geleverde dozen/units (volume).

11 Betaling

11.1 Onverminderd art. 9 en tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van HOCA MEAT contant betaalbaar (via overschrijving) en zonder korting.

11.2 Facturen kunnen door de Klant enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief of per e-mail binnen de 7 kalenderdagen volgend op factuurdatum en in ieder geval vóór de verwerking van de Producten door de Klant en met vermelding van factuurdatum, -nummer en een gedetailleerde motivering.

11.3 Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, dewelke bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

12 Elektronische facturatie

12.1 Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door HOCA MEAT, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

13 Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

13.1 Ingeval van niet- of niet-tijdige betaling van (al dan niet een deel van) de factuur op de vervaldag door de Klant:- Wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van HOCA MEAT verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met 10% van de prijs (excl. BTW), met een min. van €500, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade;- Behoudt HOCA MEAT zich het recht voor om elke verdere levering onmiddellijk stop te zetten en zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen, in welk geval de annulerings- of schadevergoeding uit art. 8.2 verschuldigd is.- Brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

14 Eigendomsvoorbehoud

14.1 HOCA MEAT behoudt zich de eigendom van de aan de Klant geleverde Producten voor en dit zolang de Klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren betreffende de bestelling niet volledig heeft betaald.

14.2 Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat HOCA MEAT altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de Producten op dat moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover HOCA MEAT.

15 Wijze van levering

15.1 De wijze van levering wordt case-by-case en in onderling overleg met de Klant bepaald. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Producten steeds “Ex Works” (Incoterms® 2020) geleverd op de locatie zoals bepaald in de order(bevestiging).

15.2 Ingeval HOCA MEAT instaat voor levering, wordt de manier waarop het transport plaatsvindt en op wie zij beroep doet, door HOCA MEAT naar redelijkheid bepaald.

15.3 De Klant is verantwoordelijk dat de plaats waar geleverd moet worden toegankelijk is en opengesteld is voor levering. Extra lostijd (onder meer wachttijd of elke andere vertraging bij de levering te wijten aan de Klant), wordt aan de Klant doorgerekend. Verloren verplaatsingen en retourvrachten (onder meer omdat de Producten niet in ontvangst genomen worden door de Klant) worden steeds aangerekend aan de Klant.

15.4 Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en bij akkoord van HOCA MEAT kan tot gedeeltelijke levering van een bestelling worden overgegaan. De meerkosten voor de levering van de Producten zullen, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, afzonderlijk aan de Klant worden doorgerekend.

16 Termijnen van leveringen

16.1 De Klant erkent dat HOCA MEAT slechts zal aanvangen met de uitvoering van de bestelling van zodra zij alle vereiste en noodzakelijke gegevens, specificaties en instructies hieromtrent heeft ontvangen van de Klant.

16.2 Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de leveringstermijn steeds bij benadering en niet bindend. Het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van HOCA MEAT.

16.3 Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige levering kan noch de niet-betaling, noch een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen door de Klant wettigen.

16.4 Tenzij in geval van opzet en/of zware fout, is HOCA MEAT in geen geval aansprakelijk voor vertragingen in de levering opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van HOCA MEAT, de Klant of enige andere derde.

16.5 De leveringstermijnen vervallen automatisch, in geval:- HOCA MEAT niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties, instructies van de Klant;- Er in hoofde van de Klant nog uitstaande vorderingen zijn (cf. art. 9.2 en 13.1)- Van wijzigingen aan de bestelling;- In geval van overmacht/hardship in toepassing van art. 22.

17 Klachten

17.1 De Klant moet direct bij de levering van de Producten een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: juiste locatie(s), soort, kwaliteit, hoeveelheid, gewicht, kleur, conformiteit van de levering en zichtbare gebreken. Klachten worden op straffe van verval enkel in aanmerking genomen indien de Klant deze uitdrukkelijk heeft vermeld op de vrachtbrief en/of leveringsbon en in ieder geval voor de verwerking, herverpakking of de voortverkoop (dit gelet op de aard van de Producten).

17.2 Indien geen klachten worden meegedeeld binnen voornoemde termijnen, wordt de Klant geacht de levering te hebben aanvaard.

17.3 Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om (i) het verdere gebruik, verwerking en/of verhandeling van de betreffende Producten onmiddellijk te staken, (ii) de Producten verder onder perfecte omstandigheden te bewaren en (iii) voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.

17.4 Het indienen van een klacht geeft de Klant niet het recht om haar betalingsverplichtingen op te schorten.

17.5 HOCA MEAT behoudt zich het recht voor om de Producten bij de Klant op te halen teneinde de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan.

17.6 Eventuele terugzending van de door HOCA MEAT geleverde Producten dient eerst schriftelijk door HOCA MEAT te worden goedgekeurd en dient te gebeuren conform de instructies van HOCA MEAT. Bij gebreke aan dergelijk akkoord zullen alle retourzendingen geweigerd worden en zullen alle daardoor ontstane kosten aan de Klant worden doorgerekend.

17.7 De Klant is gehouden tot vergoeding van kosten gemaakt n.a.v. onterechte klachten. Zo zal de Klant bij een onterechte klacht gehouden zijn tot betaling van de factuur met betrekking tot de opnieuw geproduceerde en geleverde Producten (naast de oorspronkelijke factuur voor de oorspronkelijk geleverde Producten).

17.8 De oplossing die HOCA MEAT aan de Klant aanbiedt ingeval van een geldige klacht blijft naar eigen keuze en inzicht van HOCA MEAT beperkt tot (i) het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige Producten of (ii) (gedeeltelijke) creditering van de prijs van de ontbrekende of gebrekkige Producten.

18 Aansprakelijkheid

18.1 Niettegenstaande art. 17, is de aansprakelijkheid van HOCA MEAT in ieder geval beperkt tot het laagste bedrag van de volgende bedragen (i) de factuurwaarde van de Producten en (ii) het bedrag dat uitbetaald wordt door de verzekeraar(s) van HOCA MEAT, en (iii) in ieder geval tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd.

18.2 Onverminderd hetgeen in art. 17 werd bepaald, kan de Klant geen aanspraak maken op waarborg/vrijwaring door HOCA MEAT voor:- Schade veroorzaakt door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies afkomstig van de Klant;- Schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;- Schade ontstaan door de verkeerde of onoordeelkundige bewerking, verwerking of herverpakking van de Producten door de Klant zelf of door een derde, in strijd met hoe een goede professioneel met kennis van zaken de Producten zou verwerken;- Schade ontstaan door abnormale of onoordeelkundige aanwending van de Producten;- Schade ontstaan door verdere aanwending, bewerking, consumering en/of herverkoop van de Producten na de aangegeven houdbaarheidsdatum;- Schade ontstaan door, na bewerking of verwerking door de Klant, het niet langer voldoen van de Producten aan de voorgeschreven halal-normen;- Schade veroorzaakt door het vervoeren en/of niet correct bewaren van de Producten na levering (bv. te koud en/of te warm bewaren);- Schade veroorzaakt door foutieve en/of misleidende informatie geplaatst op het private label op vraag van de Klant;- Bijkomende schade door verdere bewerking, herverkoop of consumering van de Producten na vaststelling van een gebrek of bijkomende schade doordat de Klant niet al het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan, dan wel gelaten ter voorkoming van (verdere) schade;- Onrechtstreekse of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden, of enige vervolgschade door deze Producten veroorzaakt);- Schade ontstaan door overmacht/hardship (cf. art. 22).

18.3 In geval een recall wordt georganiseerd met betrekking tot de geleverde Producten, is de Klant gehouden hieraan mee te werken en is het haar niet toegestaan de Producten nog verder te verspreiden. Geen aanspraak op vrijwaring door HOCA MEAT kan weerhouden worden voor schade ontstaan door het verder verspreiden van de Producten na dergelijke recall campagne.

19 Intellectuele eigendom

19.1 HOCA MEAT garandeert te beschikken over de nodige licenties voor het aanbieden van haar productenassortiment. Evenwel behoudt HOCA MEAT alle auteursrechten of de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte ontwerpen, tekeningen, modellen, stalen, foto’s en producten, zodoende de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HOCA MEAT mag overgaan tot het kopiëren of gebruik van onder meer de Producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

20 Confidentialiteit

20.1 Beide partijen, hun personeel en aangestelden – waarvoor partijen zich sterk maken – verplichten zich om – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij – geen confidentiële informatie (o.a. prijslijsten) betreffende de andere partij en de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen aan derden kenbaar te maken, te verspreiden of te gebruiken.

21 Netting/schuldcompensatie

21.1 In overeenstemming met de Belgische Wet van 15/12/2004 compenseren en verrekenen HOCA MEAT en de Klant automatisch en van rechtswege alle actuele bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen HOCA MEAT en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de doorgevoerde schuldvergelijking.

22 Overmacht/hardship

22.1 Partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen die veroorzaakt zijn door overmacht/hardship. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht/hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van HOCA MEAT en/of de Klant de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is waardoor de uitvoering onder de overeengekomen voorwaarden redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden (zoals maar niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen waarop HOCA MEAT beroep doet, algemene schaarste aan grondstoffen of Producten, personeelstekort, staking, lock-out, pandemie/epidemie, bedrijfsorganisatorische omstandigheden en dreiging en daden van terrorisme).

22.2 Voormelde situaties geven HOCA MEAT en/of de Klant het recht de herziening en/of schorsing te vragen van de overeenkomst door eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant resp. HOCA MEAT, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben beide partijen (zowel de partij geconfronteerd met overmacht/hardship als de wederpartij) het recht de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

23 Privacy

23.1 De verwerking van persoonsgegevens door HOCA MEAT betreffende een (potentiële) Klant en/of haar personeel vindt plaats conform de bepalingen van de privacy verklaring van HOCA MEAT.

24 Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

24.1 Het Belgisch recht is van toepassing.

24.2 Alle geschillen die tussen HOCA MEAT en de Klant eventueel zouden kunnen rijzen over de geldigheid en de interpretatie van onderhavige AV dan wel over de uitvoering van overeenkomst, zullen zoveel mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze. Slagen Partijen er niet in een minnelijke oplossing te vinden, dan zal het hen vrij staan hun geschil voor te leggen aan de normaal bevoegde hoven en rechtbanken van de maatschappelijke zetel van HOCA MEAT, die uitsluitend bevoegd zijn (tenzij HOCA MEAT hiervan uitdrukkelijk afwijkt).

25 Taal

25.1 De oorspronkelijke taal van deze AV is het Nederlands. Vertalingen vormen steeds louter een toegift naar de Klant. In het geval van tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.